Produkter

Flygeblader

?
?
?
?
?

Slik gjør du...

For å kalkulere en pris skal du utfylle formen (jeg vet ikke hva dette er) til venstre og så trykke på knappen ”kalkuler”. Prisen vil bli vist i boksen nederst.

Feil i utregning

Last siden inn på nytt og prøv på nytt.

Hvis du fortsatt har problemer er du velkommen til å kontakte
allan@oko-tryk.dk

Samtrykk Flygeblader

Samtrykk går ganske enkelt ut på at vi samler ordrer fra mange kunder på samme store papirark. Dette gjør at maskinens oppstartsomkostninger fordeles på flere kunder, og dermed kan prisen på den enkelte ordren nedbringes betraktelig – på visse produkter helt opp til 80%.

 • Papirtype: 170 gram silkematt
 • Produksjonstiden: 5-7 dager
 • Farge: 4+4
 • Betaling: Kun forutbetaling
 • Frakt: Inkludert i prisen
 • Vi bruker kun papir og farge av høyeste kvalitet

Trykk på en pris for å
bestille produktet

Flygeblader
A6 A5 1/2 A4 lang A4
1000 stk 726 kr 926 kr 926 kr 1052 kr
2000 stk 926 kr 1099 kr 1099 kr 1386 kr
4000 stk 1333 kr 1466 kr 1466 kr 1820 kr
8000 stk 1600 kr 2132 kr 2132 kr 3066 kr

Farger

Velg mellom 4-fargetryk på begge sider (4+4) av løsbladet eller bare trykk i 4-farge på den ene siden (4+0).

Opplag

Hvor mange løsblader ønsker du å trykke? Ved større antall/opplag blir stykkprisen mindre. Husk at prisene våre er best ved opplag over 2000 stk.

Dersom du ønsker mindre opplag eller har andre spørsmål, da send en e-post til allan@oko-tryk.dk

Størrelse

Velg den størrelsen du ønsker løsbladet skal ha.

Dersom du ikke finner den ønskede størrelsen på listen, da send en e-post til allan@oko-tryk.dk

Papirtype

Her kan du velge forskjellig vekt på papiret til løsbladene og hvilken type papir de skal trykkes på.

Finner du ikke den ønskede papirvekten eller papirtypen, da kontakt allan@oko-tryk.dk

Trykklakk

Trykklakk er lakk man trykker oppå 4-fargetrykket. På den måten forsegles fargen så man unngår afsmitting.
Vi anbefaler trykklakk hvis du velger å få trykket løsbladene på silk-papir.

Salgs- og leveringsbetingelser

Viktig

Hos øko-trykk.no AS har vi holdninger til hva vi trykker. Derfor sier vi pent nei takk til trykksaker som inneholder pornografiske emner, alkohol- eller tobakksreklamer og trykk som har med underholdningsbransjen å gjøre.

1. Tilbud og Avtale


 • Tilbud er bindende for øko-trykk.no AS i 14 dager fra tilbudets dato å regne, medmindre kunden har bestilt en trykksak som øko-trykk.no AS av samvittighetsmessige årsaker ikke kan trykke. Skjer det, er øko-trykk.no AS forpliktet til å tilbakebetale all forutbetaling kunden måtte ha betalt.
 • Avtale er inngått når kundens aksept er mottatt av øko-trykk.no AS ApS
 • Variasjoner i størrelse kan forekomme, 1,5% - 2% avvik.
 • øko-trykk.no AS trykker i CMYK. Pga. puljetrykk-formen kan det forekomme fargeavvik på +/- 5%.

2. Pris


 • Alle prisene er eksklusiv moms, men inklusiv levering.
 • Har kunden anmodet leverandøren om å utarbeide skisser, layout, frittlegging eller lignende, er øko-trykk.no AS berettiget til å få dette arbeidet betalt.
 • Alle prisene er angitt på grunnlag av det på datoen for avgivelse av tilbud eller ordrebekreftelse gjeldende nivå for lønninger, materialpriser, offentlige avgifter og øvrige omkostninger. øko-trykk.no AS skal dokumentere eventuelle stigninger.
 • Priser i fremmed valuta er basert på den på tilbudsdatoen gjeldende valuta i danske kroner. øko-trykk.no AS forbeholder seg retten ved kursendringer før betaling å endre prisen tilsvarende.

3. Levering


 • Med unntagelse av de forbehold som nevnes i punkt 3.3 finner levering sted til tiden avtalt av øko-trykk.no AS og kunden. Er ingen leveringstid avtalt, avsender øko-trykk.no AS når den bestilte varen er ferdig produsert.
 • Avsendingsstedet er øko-trykk.no ASs forretningsadresse. All forsendelse ut over adressens grenser skjer for kundens regning og risiko – (bestiller man fra www.øko-trykk.no, er frakten regnet med i prisen, men kunden skal selv tegne transportforsikring). øko-trykk.no AS er forpliktet til på kundens anmodning og dennes regning å tegne transportforsikring.
 • Forsinkes eller forhindres levering på grunn af nogen av de i punkt 8.1-2 nevnte omstendigheter eller kundens handling eller unnlatelse, har øko-trykk.no AS rett til en tilsvarende forlengelse af leveringstiden eller å heve avtalen. Skulle en begivenhet som ovennevnte bevirke at oppfyllelse av øko-trykk.no ASs leveringsforpliktelser fordyres for trykkeriet, er øko-trykk.no AS forpliktet til å gjennomføre disse såfremt kunden erklærer å holde øko-trykk.no AS skadesløs ved betaling av den av øko-trykk.no AS beregnede merpris.

4. Betaling


 • Med mindre annet er avtalt, skal betaling skje 8 dage etter faktureringsdato.
 • Det påløper renter fra forfallsdagen med leverandørens til enhver tid gjeldende rente.
 • På øko-trykk.no AS' anmodning er kunden til enhver tid pliktig å stille bankgaranti til sikkerhet for betaling. Fremsettes anmodningen etter avtalens inngåelse, er øko-trykk.no AS forpliktet til å friholde kunden for enhver utgift forbundet hermed.
 • Er kundens forhold årsak til at en avtale ikke kan gjennomføres kontinuerlig, er øko-trykk.no AS berettiget til delvis fakturering.

5. Eiendomsrett, opphavsrett mv.


 • Samtlige varer fra øko-trykk.no AS forblir, til endelig betaling av samtlige fordringer, øko-trykk.no AS' eiendom.
 • Layout, rentegning, klisjeer, skisser, riss o.l., uansett med hvilken teknikk disse er fremstilt og uansett på hvilken måte de oppbevares, tilhører øko-trykk.no AS og må ikke uten øko-trykk.no AS' godkjennelse overlates til tredjepart.
 • Dersom øko-trykk.no AS har fremstilt verktøy til bruk i produksjonen, som f.eks stanse-, prege- eller sveiseverktøy, er det øko-trykk.no AS' eiendom og kan ikke etter arbeidets utførelse kreves utlevert. Dette gjelder uansett om det som ble tilvirket måtte være særskilt fakturert.

6. Forsinkelse


 • Inntreffer forsinkelse er kunden med det av punkt 3.3 følgende forbehold kun berettiget til å heve avtalen, såfremt han senest samtidig med avtalens inngåelse har presisert betydningen av at levering skjer til nøyaktig bestemt tid.

7. Mangler


 • øko-trykk.no AS har intet ansvar for feil som kunden ikke skriftlig har rettet i den digitale korrekturen eller prøvetrykket.
 • Mindre avvik fra godkjent digital prøve eller avtalt spesifikasjon berettiger ikke kunden til prisavslag eller til å nekte å motta den bestilte varen.
 • øko-trykk.no AS forbeholder sig retten til en mer- eller mindrelevering på inntil 10% af avtalt opplag.
 • Viser leveransen seg å være mangelfull, er kunden forpliktet til straks etter mottagelsen (helst innenfor 48 timer efter mottagelsen) å reklamere. Unnlater kunden å reklamere innen 8 dager fra levering har funnet sted, mister kunden adgang til å gjøre manglen gjeldende. øko-trykk.no AS er berettiget til å avhjelpe en mangel såfremt dette kan skje innen rimelig tid.
 • Såfremt kunden selv fremskaffer papir eller annet til leveransen, hefter øko-trykk.no AS ikke for feil eller mangler som kan henføres dertil.

8. Ansvar


 • I tilfelle av forsinkelse og i tilfelle av mangler ved den leverte varen, har øko-trykk.no AS intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes feil i eller beskadigelse av produksjonsutstyr som beviselig har forårsaket forsinkelse eller beskadigelse av produksjonen. Det kan være i tilfelle av arbeidskonflikter av enhver art og i øvrig enhver omstendighet, som øko-trykk.no AS ikke er herre over, såsom brann, vannskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforutsette militærinnkallelser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse, opprør, uroligheter, valutarestriksjoner, mangel på transportmidler, alminnelig varemangel, restriksjoner på drivkraft, eksport- og importforbud og annen lignende force majeure situasjon.
 • Forsinkelse eller mangelfull leveranse er omfattet av den i punkt 8.1 omhandlende ansvarsfrihet, hvis årsaken til en benyttet underleverandørs forsinkelse eller manglende utførelse er en av de i punkt 8.1 nevnte omstendigheter eller opphør av underleverandørens virksomhet.
 • I tilfelle av forsinkelser eller i tilfelle av mangler ved det leverte, hefter øko-trykk.no AS ikke for kundens driftstap, tap av avanse eller annet indirekte tap, herunder tap som følge av kundens rettsforhold overfor tredjepart.
 • øko-trykk.no AS har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduksjon, mangfoldiggjørelse eller utgivelse av skrift, tegninger, mønstre, illustrasjoner, tekster, varemerker, andre forretningskjennetegn og øvrig vareutstyr, herunder formgivning eller annet, som kan være underkastet tredjeparts rettigheter. Pådrar øko-trykk.no AS seg ansvar overfor tredjepart i anledning av kundens manglende hjemmel til utnyttelse av tredjeparts tilkommende rettigheter, holder kunden øko-trykk.no AS uten ansvar.
 • Dersom kunden selv fremskaffer papir eller annet til leveransen, hefter øko-trykk.no AS ikke for feil eller mangler som kan henføres dertil.
 • øko-trykk.no AS har intet ansvar for tap eller skade på eiendom, som f.eks. originaler, materialer o.l., som ikke er øko-trykk.no AS', men som er overlatt til denne av kunden med henblikk på oppbevaring, herunder oppbevaring af arbeider øko-trykk.no AS har utført. øko-trykk.no AS er dog ansvarlig såfremt det godtgjøres at tapet eller skaden skyldes grov uaktsom adferd utvist av øko-trykk.no AS. Kunden må selv sørge for forsikring av gjenstanden mot skade og ødeleggelse. Hvis materialer ønskes retur, skal det gjøres klart oppmerksom på dette ved levering av materialet - hertil skal det leveres med frankert returemballasje.

9. Underleverandører


 • øko-trykk.no AS er berettiget til helt eller delvis å la arbeidsoppgaver utføre hos underleverandører.

10. Periodiske skrifter


 • Hvis det med bestilleren av periodiske skrifter ikke er truffet annen avtale, gjelder en oppsigelsesfrist på 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for ukes- og 14-dagers skrifter.

11. Lovgivning


 • Norsk lovgivning gjelder og at forbrukerkjøpsloven regulerer det øvrige hjemmelverk som ellers ikke er festet i våre salgs- og kjøpsbetingelser. Og at eventuelle saker fremmes for norske domstoler.
 • Dansk Lovgivning, herunder Købeloven, finner anvendelse på nærværende avtale i det omfang rettstilstanden ikke er fastlagt i avtalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuell tvist vedrørende avtalens fortolkning eller vilkårenes oppfyllelse og håndhevelse kan alene innbringes for danske domstoler i overensstemmelse med danske vernetingsregler. Enhver tvist bedømmes og avgjøres etter dansk rett.

12. Markedsføring


 • øko-trykk.no AS' kunders e-post – adresser kan bli brukt i markedsføringsøyemed, men øko-trykk.no AS videregir eller selger aldri en kundes e-post-adresse til tredjepart. Kunder mottar kun informasjon fra øko-trykk.no AS, og det skjer aldri oftere enn 1-2 ganger pr måned.